Veelgestelde vragen

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De CIS databank beheert gegevens die voor haar deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden van belang kunnen zijn. 

Onder voorwaarden stelt CIS de bij haar opgeslagen gegevens beschikbaar aan haar deelnemers en bijvoorbeeld aan politie en justitie. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigden en door het CIS bestuur erkende organisaties. 

Uiteraard stelt CIS de beheerde persoonsgegevens ook beschikbaar aan de consument als een verzoek tot inzage wordt gedaan door deze consument.

Ja, de meldingen die de deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden in de CIS databank plaatsen, voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De meldingen in de CIS databank kunnen worden gedaan door de deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden. Klik hier voor de deelnemerslijst. 

Ook worden meldingen ontvangen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars, RDW (namens het Openbaar Ministerie) en van Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen.

Claimmeldingen (CM)
In de CIS databank worden alle claims (schademeldingen) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade volgens de polisvoorwaarden niet wordt vergoed. Het gaat alleen maar om het feit dat iemand een beroep heeft gedaan op zijn verzekering. Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

Waarborgfondsmeldingen (WBF) 
Als een onverzekerde auto, motor, bromfiets e.d. betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en bestuurder van dat voertuig in de CIS databank opgenomen.

Vertrouwelijke Mededelingen (VM) 
De verzekeraar of gevolmachtigde heeft soms het recht zelf een verzekering te beëindigen. Die mogelijkheid voor opzegging moet dan wel in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt, kan een verzekeraar of gevolmachtigde besluiten om de verzekering te beëindigen. Als de polis wordt opgezegd omdat de verzekerde zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan deze opzegging worden opgenomen in de CIS databank.
Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet opgenomen in de CIS databank.

Ontzeggingen van de rijbevoegdheid (OBM)
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de CIS databank. Het is voor de verzekeraar of gevolmachtigde van motorvoertuigen van belang te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie nadat de betrokkene door een rechter of het OM is veroordeeld tot een rijontzegging.
Let op: Als een ontzegging van de rijbevoegdheid in de CIS databank is opgenomen en u bent het daar niet mee eens, kan CIS geen bemiddelende rol spelen. Voor discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging moet u contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd. 

Extern Verwijzings Register (EVR)
Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigde. 
Het gaat bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of dat hebben geprobeerd. 

Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de volledige waarheid hebben verteld over bijvoorbeeld hun verzekeringshistorie of hun strafrechtelijk verleden, kunnen een EVR krijgen. 

De meldingen in de CIS databank kunnen worden geraadpleegd door de deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden. Klik hier voor de deelnemerslijst. Bovendien kunnen gegevens worden verstrekt aan opsporingsinstanties zoals politie en justitie.

De deelnemende verzekeraar en gevolmachtigde die een melding in de CIS databank plaatst, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Als ergens een fout in staat, moet de verzekeraar of gevolmachtigde die de gegevens heeft vastgelegd zorgen voor de correctie van de fout.

Dat is afhankelijk van het soort melding. Een claimmelding of een registratie van de opzegging van de verzekering blijft vijf jaar staan. Een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt na vijf jaar verwijderd geteld vanaf de laatste dag van de ontzegging. Een Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen contractuele verplichtingen wordt na vijf jaar verwijderd. Een Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen wordt na drie jaar verwijderd. De Externe Verwijzings Registratie blijft tot maximaal acht jaar raadpleegbaar in de CIS databank.

De informatie in de CIS databank wordt gebruikt om informatie die een (nieuwe) verzekerde heeft gegeven te controleren. De informatiebron is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van een risico of bijvoorbeeld voor controle of iets voor een tweede keer wordt gedeclareerd. Als een nieuwe verzekerde bijvoorbeeld verklaart nooit schades te hebben ingediend bij zijn vorige verzekering, terwijl wel claimmeldingen in de CIS databank staan, zou de verzekeraar of gevolmachtigde een nieuwe verzekering kunnen weigeren omdat hij de klant niet betrouwbaar vindt.

Ja, verzekeraars en gevolmachtigden hebben geen acceptatieplicht, alleen zorgverzekeraars moeten iedereen als klant accepteren voor de basisverzekering. Verzekeraars en gevolmachtigden mogen zelf bepalen wie zij wel of niet als klant willen hebben. Daar kunnen zij allemaal verschillende redenen voor hebben. Als uw meer wilt weten over het acceptatiebeleid, kunt u hen daar zelf over benaderen.

Nee, een verzekeraar of gevolmachtigde mag alleen weigeren als dat binnen zijn eigen acceptatiebeleid past. Het feit dat de persoonsgegevens van iemand in de CIS databank zijn opgenomen, is op zichzelf geen geldige reden om een nieuwe verzekering te weigeren. Wordt een aanvraag geweigerd, vraag dan aan de verzekeraar of gevolmachtigde meer uitleg over hun acceptatiebeleid. CIS kan hierop geen antwoord geven. 

Nee, CIS kent het individuele acceptatiebeleid van haar deelnemers niet en bemoeit zich daar ook niet mee. De verzekeraars en gevolmachtigden zijn zelf verantwoordelijk om uit te leggen waarom ze u als klant weigeren. Als de ene verzekeraar of gevolmachtigde u weigert, hoeft dat niet te betekenen dat een andere verzekeraar of gevolmachtigde dat ook doet.

U kunt het proberen bij een andere verzekeraar of gevolmachtigde. Niet elke verzekeraar of gevolmachtigde hanteert hetzelfde acceptatiebeleid. Ook kunt u zich via een verzekeringsadviseur melden bij De Vereende. Deze maatschappij verzekerd bijzondere risico's wel, daar waar andere verzekeraars of gevolmachtigden u niet willen accepteren omdat u bijvoorbeeld:

  • betrokken bent geweest bij veel claims; 
  • achterstand heeft met de premiebetaling; 
  • strafrechtelijk bent veroordeeld; 
  • een rijontzegging heeft gehad; 
  • verzekeringsfraude heeft gepleegd.

De Vereende accepteert bijna altijd maar stelt soms extra voorwaarden of de premie ligt hoger dan bij een andere verzekeraars of gevolmachtigden. Ook voor De Vereende geldt dat zij niet verplicht zijn iedereen te accepteren als klant.

Deelnemende verzekeraars of gevolmachtigden behoren in hun consumenteninformatie, polisvoorwaarden, privacyverklaringen op websites en/of op schadeaangifteformulieren een verwijzing naar CIS te hebben staan. Daarin wordt aangegeven dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt bij acceptatie, voor risico- en claimbeoordelingen en fraudebeheersing. Bij speciale registraties, zoals royementen van verzekeringen, wordt een betrokkene ook vaak schriftelijk nog extra gewezen op vastlegging van zijn of haar persoonsgegevens.

U kunt daarvoor het webformulier invullen. De bevestigingse-mail moet u ondertekenen en samen met een kopie geldig legitimatiebewijs (als bijlagen toevoegen aan de mail) en replyen naar info@stichtingcis.nl. Zie de informatie en het formulier op de pagina Inzage eigen registraties. Omdat het belangrijk is dat CIS weet wie om de informatie vraagt en geen gegevens wil verstrekken aan iemand die daar geen recht op heeft, wordt telefonisch geen informatie verstrekt over registraties en persoonsgegevens. 

Als het verzoek is ontvangen en aan alle voorwaarden voor inzage is voldaan, wordt u binnen 1 maand een overzicht van de geregistreerde persoonsgegevens toegestuurd. Deze periode is verplicht gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. CIS streeft er evenwel naar om uw inzageverzoek binnen 10 werkdagen te behandelen.

Nee, de inzage is persoonsgebonden. De betrokkene moet zelf het verzoek insturen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De reactie van het Team Inzage wordt ook alleen naar de betrokkene gestuurd. De enige uitzondering hierop is wanneer de curator namens de onder curatele gestelde een verzoek tot inzage indient. Een bewindvoerder mag dus niet namens de onder bewind gestelde een inzageverzoek indienen. De registraties bevatten geen vermogensrechtelijke bestandsdelen en inzage is geen financiële beslissing. Als een bewindvoerder inzage wil zal betrokkene zelf zijn inzageverzoek moeten indienen en daarna de informatie aan de bewindvoerder overhandigen. Of de betrokkene kan de bewindvoerder een machtiging verstrekken voor inzage in zijn persoonsgegevens in de CIS databank.

Jazeker, maar alleen nadat u gebruik heeft gemaakt van het webformulier. Dan kunt u in de reply op de ontvangstbevestigingse-mail de vereiste stukken per mail toesturen.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van het webformulier, dan stuurt u in het antwoord op de ontvnagstbevestigingsmail de vereiste stukken per mail naar info@stichtingcis.nl.

Het schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs moet u per post sturen naar: 
CIS
T.a.v. Team Inzage 
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

Waarschijnlijk heeft u uw email met de internet browser CHROME geopend. Het weergeven van een rode streep heeft te maken met een instelling in uw internetbrowser.

Wanneer u uw email in een andere browser (oa. Internet Explorer, Safari, Firefox) opent ziet u onderstaand bericht wel.

Pas nadat wij de ondertekende "Bevestiging versturen webformulier" samen met uw kopie legitimatiebewijs in onze mailbox (info@stichtingcis.nl) hebben ontvangen, kan CIS uw verzoek in behandeling nemen.

Het schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u sturen naar: CIS
T.a.v. Team Inzage 
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

Nadat u een verzoek tot inzage heeft ingediend en een reactie heeft gekregen, kunt u een verzoek tot correctie indienen. Het daarvoor benodigde formulier is te vinden op de pagina Aanpassen verkeerde registratie. Op dit formulier moet duidelijk worden aangegeven welke gegevens verkeerd zijn en waarom u dat vindt. Het is ook van belang dat u hierbij het referentienummer van de melding opgeeft waarvan u vindt dat deze gecorrigeerd moet worden. Team Inzage van CIS zal na ontvangst het verzoek tot correctie (inclusief de meegestuurde betwiste registratie) voorleggen aan de verzekeraar of gevolmachtigde die verantwoordelijk is voor de melding in de CIS databank. De verzekeraar of gevolmachtigde bepaalt zelf of de correctie wordt uitgevoerd.

In dat geval kunt u een klacht voorleggen bij de klachtencommissie van de betrokken verzekeraar of gevolmachtigde. Als u dat al heeft gedaan, bestaat voor u nog de mogelijkheid om een klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: www.kifid.nl Uiteraard kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter maar daar moeten over het algemeen (meer) kosten voor worden gemaakt.

Nee, CIS kan een registratie van een rijontzegging niet corrigeren en geen bemiddelende rol spelen. Voor een discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging kunt u contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd. Een registratie van een rijontzegging is altijd gebaseerd op een vonnis van de rechter of een uitspraak van het OM. Als de rijontzegging niet terecht was, had dit door het indienen van een hoger beroep tegen het vonnis aangevochten moeten worden of de bezwaarprocedure bij het OM moeten volgen. Wilt u toch een correctie van een rijontzegging, dan moet u aan CIS het bewijs overleggen dat het veroordelende vonnis door het Openbaar Ministerie is ingetrokken of herzien. 

Met een verzoek tot inzage vraagt u alleen de gegevens op die op uw persoonsgegevens staan gemeld. U vraagt met uw verzoek tot inzage niet de reden van afwijzing voor uw verzekering op.
U kunt bij onduidelijkheid altijd bij de betreffende verzekeraar of gevolmachtigde vragen om een toelichting op de afwijzing.