CIS: De zekerste weg naar een goede match

Bij het accepteren van verzekeringen of het behandelen van claims komt nogal wat kijken om de juiste afwegingen te maken. Hoe kun je als verzekeraar of gevolmachtigde snel de verstrekte gegevens verifiëren in het licht van het eigen beleid, tevens verplichte controles uitvoeren én zorgen dat de (kandidaat-)klant baat heeft bij de snelheid waarmee je deze controles uitvoert? CIS biedt haar deelnemers de zekerste weg naar een goede match.

Wat maakt CIS uniek ? 

 • CIS is van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden.
 • De CIS databank is exclusief en kent geen evenknie; over de daarin verwerkte informatie kan een commerciële aanbieder niet beschikken. 
 • Wanneer het gaat om risico inschatting bij acceptatie & claims geven de deelnemers aan de CIS data als meest waardevol te ervaren. Andere informatiebronnen worden ervaren als interessant, maar dan slechts additioneel. Bij het onderzoek naar misbruik van verzekeringen zijn de CIS data in de meeste gevallen de eerste indicator.
 • CIS heeft geen winstoogmerk, alle middelen worden ingezet voor (de ontwikkeling van) dienstverlening door de stichting.
 • Bijkomend voordeel is dat CIS de dienstverlening aan haar deelnemers biedt tegen de laagst mogelijke kosten.

Lees hieronder de uitgebreide informatie.

CIS, de organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden, ondersteunt zo goed als 400 deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.

Een verzekeraar of gevolmachtigde heeft bij zijn bedrijfsvoering te maken met:

 • Wet- en regelgeving zoals AVG, Solvency II, Sanctiewet, Verbod op terrorismefinanciering (Wwft) etc.
 • Bedrijfstakafspraken zoals Gedragscode verzekeraars, Protocol Incidentenwaarschuwingssyteem Financiële Instellingen etc. 
 • Eigen beleid zoals ‘CDD’ of ‘Ken uw klant’. 

CIS ondersteunt haar deelnemers met de grootst mogelijke zorg op al deze onderwerpen, waarbij er ruimte is voor eigen criteria van de individuele organisatie. CIS heeft geen winstoogmerk en werkt voortdurend aan het verfijnen van de bestaande dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe diensten voor haar deelnemers.

30 jaar geleden staken enkele toonaangevende schadeverzekeraars de koppen bij elkaar onder het motto: concurrentie is goed, maar op bepaalde onderwerpen is het verstandiger nauw samen te werken. Hiermee ontstond CIS. Waar aanvankelijk het accent op fraudepreventie lag, is de scope van CIS voor haar deelnemers in toenemende mate verschoven richting risico inschatting bij acceptatie & claims in de operationele processen. 

Het krachtige fundament van CIS is de CIS databank (en de daaraan gekoppelde softwareapplicatie FISH) die inmiddels 17 miljoen registraties van de aangesloten deelnemers bevat. De CIS databank wordt maandelijks 1,2 miljoen keer geautomatiseerd bevraagd. Daarnaast raadplegen maandelijks 7300 gebruikers de CIS databank gemiddeld 170.000 keer handmatig.

Met behulp van CIS informatie worden dagelijks duizenden beslissingen genomen. Bij het opsporen van verzekeringsfraude zijn de CIS data in 9 van de 10 gevallen de basis voor de start van een onderzoek. Professionals die optimale risicobeheersing eisen, nemen met CIS de zekerste weg naar een goede match.

De CIS databank, met 17 miljoen registraties, is als volgt onderverdeeld:

Claimmeldingen (CM)
Ongekleurde claimmelding op enig verzekeringsproduct. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de claims op levensverzekeringen als gevolg van overlijden. De registratie geldt als feitelijke
weergave van een claim zonder informatie over schuld of aansprakelijkheid van betrokkene. Mede op basis van deze gegevens kan de verzekeraar of gevolmachtigde het claimrisico inschatten. 

Vertrouwelijke Mededelingen (VM)
Registratie van royementen op initiatief van de verzekeraar of gevolmachtigde
naar aanleiding van aan betrokkene toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van
de verzekeringsovereenkomst.

Extern Verwijzings Register (EVR)
Registratie van verwijzingsgegevens van (rechts)personen die zijn opgenomen in het Extern Verwijzingsregister conform de vereisten van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen vanwege een gedraging die een bedreiging vormde, vormt of kunnen vormen voor de (financiële) belangen van financiële instellingen of de continuïteit en/of integriteit van de financiële sector. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsfraude. 

Waarborgfondsmeldingen (WBF)
Registratie van gegevens van bestuurders, bezitters en (kenteken)houders van onverzekerde motorvoertuigen als Stichting Waarborgfonds Motorverkeer een veroorzaakte schade in behandeling neemt. 

Ontzeggingen van de rijbevoegdheid (OBM)
Registratie van ontzeggingen van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zoals, op grond van artikel 156 onder d. van het Reglement Rijbewijzen, door de officier van justitie verwerkt in het rijbewijzenregister. 

Interne meldingen van deelnemers (IVR)
Als service naar de CIS deelnemers biedt CIS de mogelijkheid om ook interne meldingen van deelnemers te presenteren via het CIS platform.
Deze registraties vormen geen onderdeel van de CIS databank en zijn uitsluitend te raadplegen door de deelnemer zelf.

Een instrument om de verplichte controles van sanctielijsten (Wwft/Sanctiewet) uit te voeren bij:

 • Het aangaan van een overeenkomst met een kandidaat-verzekeringnemer 
 • De aanspraak op een claim door een relatie
 • Periodieke bestandcontroles

Compliancy Check is in combinatie met de CIS databank te raadplegen, zowel geautomatiseerd als handmatig.

Voortvloeiend uit dezelfde wetten legt de DNB, naast de verplichting om natuurlijke- en rechtspersonen te controleren, de branche een extra controle op.

Die controle is het vaststellen van UBO’s (Ultimate Benificial Owner), oftewel wie zijn de belanghebbenden achter de rechtspersonen met wie de verzekeraar zaken doet.

De dienst UBO Check stelt CIS deelnemers in staat deze controle uit te voeren en de betreffende personen vervolgens desgewenst verder te toetsen in Compliancy Check en de CIS databank.

Voor CIS deelnemers is een verwijsinstrument beschikbaar waarmee op eenvoudige en privacy vriendelijke wijze kan worden achterhaald bij welke verzekeraar(s) en gevolmachtigde(n) een specifiek (rechts)persoon of object is of was verzekerd. Het kan hierbij gaan om een bedrijf, voertuig, vaartuig of opstal c.q. risicoadres.

Dit verwijsinstrument kan o.a. gebruikt worden voor de nabestaanden van de slachtoffers van een vliegramp om te achterhalen bij welke verzekeraar een overlijdensrisicoverzekering is gesloten, of bij opsporing en vervolging in strafzaken vast te stellen bij welke verzekeraar (de vermogensbestanddelen van) bepaalde verdachten zijn verzekerd.

De CIS Referentie Tool (CRT) biedt deze mogelijkheden. Het Verbond van Verzekeraars en CIS hebben een samenwerkingsverband voor het gebruik van dit instrument. CRT is eigendom van CIS en zij verzorgt de techniek, het gebruik van deze toepassing is belegd bij het Verbond van Verzekeraars.

Deelname aan CIS is voorbehouden aan in Nederland werkzame verzekeraars en gevolmachtigden (van deelnemende verzekeraars) die een vergunning hebben van De Nederlandse Bank (DNB). Bent u een in Nederland werkzame verzekeraar met een zetel in een lidstaat van de Europese Unie of daarbuiten, u hebt een vestiging in Nederland en u wilt deelnemer worden, neem dan contact op met CIS om de mogelijkheden te bespreken.

De kosten bestaan uit een deelnemersbijdrage die gebaseerd is op het marktaandeel van de verzekeraar. Bij gevolmachtigden worden geen kosten in rekening gebracht mits zij volmachtnemer zijn van een deelnemende verzekeraar.

Neem voor meer informatie contact op met de heer Dick Molenaar.
Bel 070 333 8533 of mail dick.molenaar@stichtingcis.nl.