CIS

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting van en voor in Nederland werkzame verzekeraars en gevolmachtigden. De CIS databank beheert gegevens die voor haar deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden van belang kunnen zijn. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van verschillende partijen die betrokken zijn bij een verzekeringsclaim of bij zaken die voor de verzekeringsmarkt belangrijk zijn om te delen.

Doel van CIS is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar deelnemers door bij te dragen aan en toe te zien op informatie uitwisseling tussen deelnemers onderling, tussen deelnemers en politie en justitie en met andere door het bestuur erkende instellingen. 

Door deze informatie uitwisseling kunnen deelnemers misbruik van financiële producten en diensten ontdekken, voorkomen en bestrijden en risico’s beheersen in de ruimste zin van het woord. Wij proberen dit doel te bereiken door het verzamelen, ordenen, beheren en distribueren van feitelijke gegevens. 

Daarmee kunnen de deelnemers een beter inzicht krijgen in de aard en omvang van de aangeboden risico’s (is alle gevraagde informatie op een verzekeringsaanvraag naar waarheid meegedeeld) en de verplichting om schadevergoeding of uitkering te doen (is de claim rechtmatig of frauduleus).

De in de CIS databank vastgelegde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses in het belang van fraude- en criminaliteitsbestrijding en risicoanalyses.

CIS ziet er op toe dat haar deelnemers alle toepasselijke wet- en regelgeving volgen bij het verwerken van gegevens in de CIS databank. Zo mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt volgens de regels van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een claim indient bij uw verzekeraar of gevolmachtigde kan een controle op de CIS databank worden gedaan. 

Als over u verzekeringsgerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft, kan de verzekeraar of de gevolmachtigde daar consequenties aan verbinden. 

Elke verzekeraar of gevolmachtigde maakt daarin zijn eigen keuzes; de deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over hun acceptatiebeleid.