Soorten registraties

In de CIS databank staan gegevens opgeslagen die afkomstig zijn van de deelnemende verzekeraars. Deze opgeslagen gegevens worden ook wel registraties genoemd.

 

Hieronder staat uitgelegd welke soorten registraties in de CIS databank worden opgeslagen. Het verschilt per registratie hoelang het in de CIS databank blijft staan. De bewaartermijn leest u ook hieronder.

In de CIS databank worden alle claims opgenomen die deelnemende verzekeraars ontvangen. Van iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

Deze gegevens staan vijf jaar vanaf de referentiedatum in de CIS databank. Het maakt bij claims niet uit wie er schuld heeft. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt of de claim wel of niet gedekt is volgens de polisvoorwaarden.

De definitie van een claimmelding in de CIS databank is "aanspraak maken op verzekeringsdekking".

Als een onverzekerd motorvoertuig betrokken is bij schade, dan worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en/of bestuurder van dat voertuig in de CIS databank geregistreerd.

Deze gegevens staan vijf jaar vanaf de referentiedatum in de CIS databank.

Op grond van wetgeving worden de ontzeggingen van de rijbevoegdheid onder de verantwoordelijk van het Verbond van Verzekeraars vanuit de overheid aangeleverd aan de CIS databank. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen immers van belang om te weten wanneer een rechter heeft bepaald dat een verzekerde (tijdelijk) geen motorrijtuig mag besturen.

CIS is aan te merken als verwerker van de gegevens. Zij stelt deze gegevens, namens het Verbond van Verzekeraars, voor het doel als weergegeven in artikel 156 onder a. Reglement Rijbewijzen ter beschikking aan motorrijtuigverzekeraars (en hun gevolmachtigden) die deelnemer zijn van CIS.

Deze registraties staan vijf jaar in de CIS databank, vanaf de laatste dag van de ontzegging (einddatum).

Let op: Als u het niet eens bent met uw ontzegging van de rijbevoegdheid kunt/moet u zelf aan het Openbaar Ministerie vragen of zij uw gegevens willen controleren. Dit doet u door een brief te sturen aan de officier van justitie die uw ontzegging van de rijbevoegdheid heeft behandeld. Vraag in uw brief of de officier van justitie de juiste gegevens over uw ontzegging van de rijbevoegdheid per brief aan u wil toesturen. Als u deze reactie van de officier van justitie aan ons doorstuurt, kunnen wij de juiste gegevens in ons systeem zetten. CIS kan hierbij verder geen bemiddelende rol spelen.

Omdat een registratie pas wordt uitgevoerd als de juridische procedure bij de rechter of het OM is afgerond, komt doorhaling achteraf praktisch niet voor.

 

Welk Parket of Gerechtshof heeft mijn vonnis opgelegd?

Als u niet meer weet welk Parket of Gerechtshof uw vonnis heeft opgelegd, kunt u aan de hand van de eerste twee cijfers van het referentienummer het bijbehorende Parket of Gerechtshof controleren.

01   Parket Den Bosch
02 Parket Breda
03  Parket Limburg
04  Parket Limburg
05 Parket Oost Nederland
06 Parket Oost Nederland
07 Parket Oost Nederland
08 Parket Oost Nederland
09 Parket Den Haag
10 Parket Rotterdam
11 Parket Dordrecht
12  Parket Middelburg
13  Parket Amsterdam
14 Parket Noord Holland
15 Parket Haarlem
16 Parket Midden Nederland
17  Parket Noord Nederland
18 Parket Noord Nederland
19  Parket Noord Nederland
20 Resortsparket Den Bosch
21  Resortsparket Arnhem
22 Gerechtshof Den Haag
23 Gerechtshof Amsterdam
24 Resortsparket Leeuwarden           
96            CVOM

De verzekeraar heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Dit wordt ook wel een royement genoemd.

Een vertrouwelijke mededeling in verband met royement gebeurt bijvoorbeeld wanneer een verzekerde zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zoals deze zijn vastgelegd in de polisvoorwaarden. De opzegging kan in dat geval geregistreerd worden in de CIS databank.

Deze registratie staat vijf jaar vanaf de referentiedatum in de CIS databank.

Daarnaast kan een verzekering door de verzekeraar beëindigd worden wanneer de verzekeringspremie niet of niet tijdig is voldaan (wanbetaling).

In dat geval staat deze registratie vanaf de referentiedatum drie jaar in de CIS databank.

Goed om te weten: als u zelf uw verzekering opzegt, wordt dit niet geregistreerd in de CIS databank.

Registraties uit het Extern Verwijzings Register (EVR) zijn registraties van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar. De verzekeraars zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens opgenomen in het EVR.

Het gaat bijvoorbeeld om consumenten die verzekeringsfraude hebben gepleegd of dat hebben geprobeerd. Ook consumenten die bij aanvraag van een nieuwe verzekering niet de (volledige) waarheid hebben opgegeven, kunnen een EVR krijgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hun verzekeringshistorie.

De registratie ‘EVR’ valt onder de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en de maximale duur van deze registratie is acht jaar. Deze registratie staat in de CIS databank tot de einddatum. 

Goed om te weten

  • Wanneer u een telefonisch verzoek om informatie over de polisvoorwaarden of de dekking doet, zonder dat u een claim indient, dan wordt dat niet geregistreerd in de CIS databank.
  • Alle registraties worden aan het einde van de genoemde termijn automatisch uit de CIS databank verwijderd. U ontvangt hierover geen bericht.
  • Wanneer u in de afgelopen acht jaar op andere adressen heeft gewoond of stond ingeschreven, is het belangrijk dat u deze adressen ook doorgeeft. Mogelijk heeft u eerder een beroep op een verzekering gedaan. Op deze wijze kan CIS al uw registraties met u delen.
  • Bepaalde registraties staan wellicht op naam van uw partner, in dat geval zal uw partner zelf een inzageverzoek moeten doen.

Veelgestelde vragen

Deelnemende verzekeraars behoren in hun consumenteninformatie, polisvoorwaarden, privacyverklaringen op websites en/of op schadeaangifteformulieren een verwijzing naar CIS te maken. In deze verwijzingen wordt aangegeven dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt bij acceptatie, voor risico- en claimbeoordelingen en fraudebeheersing.

U kunt een inzageverzoek doen bij CIS, waarna CIS uw registraties uit de CIS databank met u deelt.

De deelnemende verzekeraar die een registratie in de CIS databank plaatst, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Als u van mening bent dat in uw registratie een fout staat, dan kan de verzekeraar die deze registratie heeft vastgelegd zorgen voor de correctie van de fout.