Veelgestelde vragen

CIS & CIS databank

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en beheert gegevens die voor haar deelnemende verzekeraars van belang kunnen zijn. 

Door middel van een inzageverzoek stelt CIS deze gegevens beschikbaar voor u als consument. CIS stelt onder voorwaarden de registraties uit de CIS databank ook beschikbaar aan haar deelnemende verzekeraars, gevolmachtigden en door het CIS bestuur erkende organisaties

Ja, het opslaan van de registraties is toegestaan. De (persoons) gegevens worden verzameld volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gebruikt voor zorgvuldig vastgestelde doelen zoals de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verzekeraars en voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Gerechtvaardigde belangen zijn fraudebestrijding en afhandeling van een claim. Dit zijn gerechtvaardigde belangen voor verzekeraars, omdat zij de juistheid en volledigheid van claims moeten kunnen controleren. Uitvoering van de verzekeringsovereenkomst is bijvoorbeeld verwerking in het kader van acceptatie van een polis.

In de CIS databank worden vijf soorten registraties opgeslagen, namelijk:

 • Claimmeldingen
 • Waarborgfondsmeldingen
 • Ontzeggingen van de rijbevoegdheid 
 • Vertrouwelijke Mededelingen 
 • Extern Verwijzings Register 
   

Bij Soorten registraties vindt u informatie over elk type registratie.

De registraties in de CIS databank kunnen worden geplaatst door de deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden.

 

Ook worden gegevens ontvangen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en van Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen. Deze worden overige deelnemers genoemd.

De registraties in de CIS databank kunnen worden geraadpleegd door de deelnemende verzekeraars, gevolmachtigden en overige deelnemers.

Uw registraties in CIS databank

Lees voor meer informatie ook het onderdeel Soorten registraties.

Deelnemende verzekeraars behoren in hun consumenteninformatie, polisvoorwaarden, privacyverklaringen op websites en/of op schadeaangifteformulieren een verwijzing naar CIS te maken. In deze verwijzingen wordt aangegeven dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt bij acceptatie, voor risico- en claimbeoordelingen en fraudebeheersing.

U kunt een inzageverzoek doen bij CIS, waarna CIS uw registraties uit de CIS databank met u deelt.

De deelnemende verzekeraar die een registratie in de CIS databank plaatst, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Als u van mening bent dat in uw registratie een fout staat, dan kan de verzekeraar die deze registratie heeft vastgelegd de fout corrigeren.

Dat is afhankelijk van het type registratie:

 • Een Claimmelding blijft vijf jaar vanaf de referentiedatum staan.
 • Een Waarborgfondsmelding wordt na vijf jaar vanaf de referentiedatum verwijderd.
 • Een Ontzegging van de Rijbevoegdheid wordt na vijf jaar verwijderd, geteld vanaf de laatste dag van de ontzegging (einddatum). 
 • Een Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen contractuele verplichtingen wordt na vijf jaar vanaf de referentiedatum verwijderd. 
 • Een Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen wordt na drie jaar vanaf de referentiedatum verwijderd.
 • De Externe Verwijzings Registratie blijft tot de einddatum zichtbaar met  een maximum van acht jaar.

Uw verzekeraar/verzekeringsaanvraag

De informatie in de CIS databank wordt gebruikt om informatie die een (nieuwe) verzekeringnemer/verzekerde heeft verstrekt te controleren. Het kan verzekeraars ook helpen bij het vaststellen van een risico.

Zo kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of iets voor een tweede keer wordt gedeclareerd. Ook kan het van invloed zijn als een nieuwe verzekeringnemer/verzekerde verklaart nooit claims te hebben ingediend, terwijl er wel claimmeldingen in de CIS databank staan.

Ja, verzekeraars hebben geen acceptatieplicht, alleen zorgverzekeraars moeten iedereen als klant accepteren voor de basisverzekering.

Verzekeraars mogen zelf bepalen wie zij wel of niet als klant willen accepteren. Als uw meer wilt weten over het acceptatiebeleid, dan kunt u de verzekeraar daar zelf over bevragen.

CIS kent het individuele acceptatiebeleid van de verzekeraars niet. De verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk om uit te leggen waarom ze u als klant weigeren.

Als een verzekeraar u weigert, hoeft dat niet te betekenen dat een andere verzekeraar dat ook doet. Ook kunt u zich, eventueel via een verzekeringsadviseur, melden bij De Vereende. Deze maatschappij verzekert bijzondere risico's wel, daar waar andere verzekeraars u niet willen accepteren omdat u bijvoorbeeld:

 • achterstand heeft met de premiebetaling; 
 • strafrechtelijk bent veroordeeld; 
 • een rijontzegging heeft gehad; 
 • verzekeringsfraude heeft gepleegd.

De Vereende accepteert bijna altijd, maar stelt soms extra voorwaarden. Het kan ook tot een hogere premie leiden dan bij andere verzekeraars. Ook voor De Vereende geldt dat zij niet verplicht is iedereen te accepteren als klant.

Als u een inzageverzoek bij CIS heeft gedaan, dan ontvangt u alle registraties die van u zijn opgenomen in de CIS databank. Indien het inzageverzoek aantoont dat u niet geregistreerd staat in de CIS databank, anders dan aan u is verteld, neem dan contact op met de betrokken verzekeraar voor een toelichting hierover.

Bepaalde registraties staan wellicht op naam van uw partner, in dat geval zal uw partner zelf een inzageverzoek moeten doen.

Nee, het feit dat uw persoonsgegevens in de CIS databank zijn opgenomen, is op zichzelf geen reden om een nieuwe verzekering te weigeren.

Een verzekeraar mag alleen weigeren op basis van zijn eigen acceptatiebeleid. Wordt een aanvraag geweigerd, vraag dan aan de verzekeraar meer uitleg over hun acceptatiebeleid. CIS kan hier geen antwoord op geven. 

Uw registraties inzien

Lees voor meer informatie ook het onderdeel Inzage in uw registraties.

U kunt op twee manieren een inzageverzoek doen bij CIS:

1. WebApp > Via de WebApp van CIS kunt u uw registraties sneller inzien. Door middel van de Yivi app kunt u uw persoonsgegevens veilig aan ons verstrekken. U heeft uw registraties sneller inzichtelijk.

2. Post > Samen met het ingevulde inzageformulier stuurt u een kopie van uw legitimatiebewijs per post. Binnen een maand heeft u uw registraties inzichtelijk.

Meer informatie over deze manieren vindt u bij Start uw inzageverzoek.

CIS is verplicht te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben en om te voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld aan een derde worden verstrekt. Daarom moet bij een verzoek tot inzage per post een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd (burgerservicenummer en de foto mogen onleesbaar worden gemaakt). Aan de hand van de persoonsgegevens op het identiteitsbewijs worden de eventuele registraties in de CIS databank opgezocht. Via de WebApp van CIS kunt u door middel van de Yivi-app (identificatie app) persoonsgegevens veilig aan CIS verstrekken. U identificeert uzelf op een veilige manier online, waardoor het delen van een kopie van het identiteitsbewijs niet nodig is.

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

•        Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek CIS 1 februari 2023”

•        Maak uw burgerservicenummer (BSN nummer) onleesbaar

•        Eventueel kunt u uw foto ook doorstrepen

Via de overheid is een app verkrijgbaar (Android, iOS en Windows Phone) waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

CIS bewaart het inzageverzoek en uw gemarkeerde legitimatiebewijs voor 3 maanden (o.a. in verband met de mogelijkheid tot het indienen van een correctieverzoek) waarna het inzageverzoek en het legitimatiebewijs geautomatiseerd worden verwijderd. Indien u het legitimatiebewijs niet markeert, doet CIS dat alvorens zij het legitimatiebewijs opslaat.

In de CIS databank zijn persoonsgegevens van consumenten opgenomen door de aangesloten verzekeraars.

Consumenten hebben het recht van deze gegevens kennis te nemen via een inzageverzoek. Aan CIS de taak om te zorgen dat consumenten (alleen) hun eigen gegevens kunnen inzien en te voorkomen dat derden kennis hiervan kunnen nemen. CIS zal dus moeten vaststellen wie een inzageverzoek indient. In tegenstelling tot veel Europese landen hebben Nederlandse burgers nog geen digitale identiteit die overal voor gebruikt kan worden. 

Om te zorgen dat alle consumenten hun inzagerecht bij CIS kunnen uitoefenen is gekozen voor een product van Privacy bij Design: Yivi. Met Yivi kunt u uzelf bekend maken en heeft u zelf de regie over de data die u wilt delen met bedrijven en instellingen. Gegevens in de Yivi app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch beschermd, de app zelf heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau.

Via Yivi kan CIS vaststellen wie een inzageverzoek doet en deze consument (in de meeste gevallen) direct de gevraagde informatie ter beschikking stellen.

U logt in bij de Gemeente Nijmegen, ook als u niet in Nijmegen woont. Zij stelt deze gegevens beschikbaar voor iedereen in Nederland.

Het gebruik van DigiD is alleen mogelijk bij overheidsinstellingen en Zorgverzekeraars, IDIN is alleen geschikt voor personen die een bankrekening in Nederland hebben.

CIS heeft gekozen voor identificatiemiddel dat voor iedereen beschikbaar is (Yivi) en waarbij de gebruiker zelf bepaalt welke informatie wordt gedeeld.

Dit hangt af van de manier waarop u uw inzageverzoek indient. In het algemeen gelden de volgende termijnen:

 1. WebApp > registraties sneller inzichtelijk
 2. Post > registraties binnen een maand inzichtelijk

Het kan voorkomen dat u niet direct resultaat krijgt via de WebApp. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld doordat de doorgegeven persoons- en adresgegevens niet volledig overeenkomen met de registraties in de CIS databank.

Denk aan bijvoorbeeld dat niet al uw officiële voorletters worden vermeld in een registratie, uw geboortedatum niet is vermeld, u een diakriet in uw achternaam heeft. 

CIS zal dan eerst moeten controleren of de registraties over u gaan. Dit betekent dat CIS contact opneem met de desbetreffende verzekeraar of gevolmachtigd agent die de registratie heeft geplaatst. Zij bepalen op basis van hun inhoudelijk dossier of de registratie bij uw persoons- en adresgegevens horen. Na ontvangst van de reactie van de verzekeraar(s) of gevolmachtigd agent(en) kan CIS u de resultaten van uw inzageverzoek toesturen. 

Er bestaat binnen CIS geen spoedprocedure. De verwerking van inzageverzoeken gebeurt op basis van de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Indien u een snelle verwerking wilt van uw inzageverzoek adviseert CIS om de WebApp te gebruiken.

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van het inzageformulier bij Per post.

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Daardoor kan het inzageverzoek alleen door de betrokkene zelf gedaan worden en niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Derden kunnen wel helpen bij het inzageverzoek. De betrokkene dient zelf te ondertekenen.

De enige uitzondering is een curator. Een curator kan namelijk wel een inzageverzoek indienen namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon.

Wanneer u in de afgelopen acht jaar op andere adressen heeft gewoond of stond ingeschreven, is het belangrijk dat u deze adressen ook doorgeeft.

Mogelijk heeft u eerder op een ander adres een beroep op een verzekering gedaan. Op deze wijze kan CIS al uw registraties met u delen.

LET OP! Geeft u uw oude adressen niet op dan krijgt u de eventuele registratie op uw oude adres(sen) niet toegestuurd en zult u opnieuw inzage moeten doen wanneer u deze registraties op uw oude adres(sen) wenst te ontvangen.

De reden van afwijzing van uw verzekeringsaanvraag is bij CIS niet bekend. U kunt dit bij de desbetreffende verzekeraar opvragen.

Ja, het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde persoons- en adresgegevens zo volledig mogelijk aanlevert.

Op basis van deze gegevens wordt er in de CIS databank gekeken welke registraties over u bekend zijn. Uw vorige adressen kunnen onder andere van belang zijn.

Indien uw correctieverzoek wordt afgewezen,en u het nog steeds niet eens bent met de oplossing, kunt u een klacht voorleggen bij de klachtencommissie van de betrokken verzekeraar.

Als u dat heeft gedaan, dan kun u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: www.kifid.nl. Uiteraard kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter.

Nee, uw schadevrije jaren krijgt u niet via CIS. Uw schadevrije jaren staan geregistreerd in Roy-Data, de centrale database van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). U kunt via SEPS uw schadevrije jaren opvragen.

Nadat u uw registraties heeft ontvangen

Lees voor meer informatie ook het onderdeel Aanpassen van uw registraties.

Nadat u een inzageverzoek heeft ingediend en uw registraties heeft ontvangen, kunt u van mening zijn dat bepaalde registraties niet kloppen.

U kunt hierover direct contact opnemen met de betrokken verzekeraar. U kunt ook binnen 3 maanden na ontvangst van de resultaten van uw inzageverzoek een correctieverzoek indienen via het Correctieformulier. Is de termijn tussen de ontvangst van de resultaten en het correctieverzoek langer dan 3 maanden, dan moet u eerst opnieuw inzage doen. Dit is nodig omdat de data in de CIS databank na 3 maanden verouderd/verwijderd/aangepast kan zijn. Op dit formulier dient u duidelijk aan te geven welke gegevens volgens u niet correct zijn en waarom. Dien per onjuiste registratie één correctieformulier in. Het is hierbij van belang dat u het referentienummer van de registratie opgeeft en de betreffende registratie meestuurt.

CIS zal na ontvangst het correctieverzoek voorleggen bij de betrokken verzekeraar. De verzekeraar bepaalt zelf of de correctie wordt uitgevoerd.

Een correctieverzoek van een claimmelding, omdat u bijvoorbeeld van mening bent niet verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van de schade, zal niet worden toegekend.

CIS krijgt deze informatie van het Openbaar Ministerie. U kunt/moet zelf aan het Openbaar Ministerie vragen of zij uw gegevens willen controleren. Dit doet u door een brief te sturen aan de officier van justitie die uw ontzegging van de rijbevoegdheid heeft behandeld. Vraag in uw brief of de officier van justitie de juiste gegevens over uw ontzegging van de rijbevoegdheid per brief aan u wil toesturen. Als u deze reactie van de officier van justitie aan ons doorstuurt, kunnen wij de juiste gegevens in ons systeem zetten.

CIS heeft met de verzekeraars afgesproken dat zij hierin geen rol vervult. De verzekeraar is de verwerkingsverantwoordelijke en de partij waar u zelf uw verzoek tot correctie naar toe moet sturen (dit is de “afhandelaar” die onderaan de registratie vermeld staat).

U kunt de gegevens van deze partij ook terugvinden in de brief die u heeft ontvangen waarin is medegedeeld dat uw gegevens in het Extern Verwijzingsregister zijn opgenomen.