CIS voor consumenten

In de CIS databank zijn mogelijk persoonsgegevens van u verwerkt. Bijvoorbeeld omdat u claims heeft ingediend bij uw verzekeraar.

U heeft het recht om te weten welke gegevens er mogelijk over u zijn opgeslagen. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt bij CIS een verzoek indienen om uw gegevens in te zien. 

 

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Daardoor kan het inzageverzoek alleen door de betrokkene zelf gedaan worden en niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Derden kunnen wel helpen bij het inzageverzoek. De betrokkene dient zelf te ondertekenen.

De enige uitzondering is een curator. Een curator kan namelijk wel een inzageverzoek indienen namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon.

Voordat u correctie kunt aanvragen, dient u eerst een inzageverzoek te doen en uw registraties van CIS te hebben ontvangen. Via de button ‘Inzage in mijn registraties’ kunt u het inzageverzoek starten. 

Na ontvangst van uw registraties kunt u correctie aanvragen door rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken verzekeraar. U kunt ook een correctieverzoek indienen via CIS, binnen 3 maanden na ontvangst van de resultaten van uw inzageverzoek. Is de termijn tussen ontvangst van de resultaten en het correctieverzoek langer dan 3 maanden, dan moet u eerst opnieuw inzage doen. Dit is nodig omdat de data in de CIS databank na 3 maanden verouderd/verwijderd/aangepast kan zijn. 

Bij het correctieverzoek via CIS vult u voor elke onjuiste registratie een Correctieformulier in. Hierbij is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft welke persoonsgegevens onjuist zijn en waarom deze aangepast zouden moeten worden. 

Let op: Stuur alleen een kopie van de desbetreffende registratie met het correctieformulier mee, anders kan CIS de aanvraag niet in behandeling nemen. 

Wat gebeurt er met het correctieverzoek?
CIS legt uw correctieverzoek voor bij de desbetreffende partij. Alle verzekeraars aangesloten bij CIS zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de CIS databank. 

Uw gegevens in de CIS databank kunnen alleen aangepast worden door de betrokken verzekeraar zelf, CIS doet dit niet. Zodra CIS een reactie ontvangt van de betrokken verzekeraar, deelt CIS die met u.

CIS voor deelnemers

CIS, de organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden, ondersteunt zo goed als 400 deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.

CIS dienstverlening voor deelnemers

CIS voor nieuwe deelnemers

Hoe kun je als verzekeraar of gevolmachtigde snel de verstrekte gegevens verifiëren in het licht van het eigen beleid, tevens verplichte controles uitvoeren én zorgen dat de (kandidaat-)klant baat heeft bij de snelheid waarmee je deze controles uitvoert? CIS biedt haar deelnemers de zekerste weg naar een goede match.