Uw gegevens & CIS

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting van en voor in Nederland werkzame verzekeraars en gevolmachtigden en beheert gegevens die voor hen van belang zijn in de CIS databank. Een gevolmachtigde is een financieel dienstverlener die de bevoegheid (volmacht) heeft om namens een of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden, zonder het financiële risico te dragen. Waar u op onze webiste "verzekeraar(s)" ziet staan, wordt ook de gevolmachtigde(n) bedoeld.

Een verzekeraar slaat gegevens van u op als u een claim indient, registreert deze in de CIS databank en kan een controle doen wanneer u een verzekering aanvraagt of een claim indient. CIS beheert deze gegevens van de verzekeraars en helpt u om inzichtelijk te krijgen welke gegevens er mogelijk van u zijn vastgelegd.

Wilt u weten welke gegevens van u zijn verwerkt in de CIS databank? Doe dan een inzageverzoek bij CIS. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Verantwoordelijkheid gegevens
 

CIS en haar deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de CIS databank, behalve voor de gegevens opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR) en voor de ontzeggingen van de rijbevoegdheid. De verzekeraars zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de gegevens opgenomen in het EVR. De ontzeggingen van de rijbevoegdheid worden op grond van wetgeving onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars opgenomen in de CIS databank. Ten aanzien van het EVR en de ontzeggingen van de rijbevoegdheid is CIS in relatie tot de verzekeraars resp. het Verbond van Verzekeraars de verwerker.

CIS en haar deelnemers hebben over de gezamenlijke verantwoordelijkheid duidelijke afspraken gemaakt. Afgesproken is dat uw verzekeraar verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die geregistreerd staan in de CIS databank. Daarnaast dient de verzekeraar u mede te delen wanneer een registratie in de CIS databank plaatsvindt.  

CIS beschikt zelf niet over informatie waarmee zij kan onderzoeken of er foutieve gegevens over u in de databank staan. Als u van mening bent dat er foutieve gegevens van u in de CIS databank staan of als u het niet eens bent met een beslissing van de verzekeraar, dan kunt u de verzekeraar daar zelf op aanspreken.

 

Veelgestelde vragen

Er bestaat binnen CIS geen spoedprocedure. De verwerking van inzageverzoeken gebeurt op basis van de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Indien u een snelle verwerking wilt van uw inzageverzoek adviseert CIS om de WebApp te gebruiken.

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Daardoor kan het inzageverzoek alleen door de betrokkene zelf gedaan worden en niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Derden kunnen wel helpen bij het inzageverzoek. De betrokkene dient zelf te ondertekenen.

De enige uitzondering is een curator. Een curator kan namelijk wel een inzageverzoek indienen namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon.