Reactie CIS op uitzending Kassa

De data die de stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert voor diverse partijen, waaronder verzekeraars, kunnen een rol spelen bij risicobeheersing en fraudepreventie. “Dat moet natuurlijk wel zorgvuldig en transparant gebeuren”, zegt directeur Anne van Doorn van CIS naar aanleiding van de uitzending van Kassa van 16 maart jl. De stichting vraagt de komende tijd nogmaals aandacht voor de geldende spelregels bij alle verzekeraars die aan CIS deelnemen.

 

CIS verzamelt geen eigen gegevens maar beheert data die deelnemers registreren, zoals het aantal schadeclaims. Deelnemers dienen verzekerden en betrokkenen altijd te melden wanneer er een registratie plaatsvindt. Consumenten kunnen bij de CIS om inzage vragen welke informatie van hen geregistreerd staat. De stichting ontvangt gemiddeld vierhonderd van zulke inzageverzoeken per maand. Wanneer mensen menen dat de registratie(s) niet kloppen, kunnen zij een correctieverzoek indienen. Dat gebeurt ongeveer veertig keer per maand en leidt in tien tot twaalf gevallen tot een wijziging door de verzekeraar.

 

Verificatie

 

Het gebruik van CIS-data is aan duidelijke spelregels gebonden (CIS Gebruikersprotocol). Bij een aanvraag van een verzekering kunnen verzekeraars de informatie die consumenten zelf over bijvoorbeeld hun schadeverleden geven, verifiëren. “Wanneer het beeld dat consumenten zelf hebben van hun claims afwijkt van wat bij CIS staat geregistreerd, hopen wij dat verzekeraars hierover het gesprek aangaan”, aldus Van Doorn. “Het zijn uiteindelijk de verzekeraars zelf die een afweging maken hoe zij bijvoorbeeld het schadeverleden van consumenten wegen. Wanneer een verzekeraar besluit om geen verzekering aan te bieden, moet het voor consumenten wel helder zijn op welke gronden en welke informatie dat gebeurt. Het al dan niet accepteren van consumenten mag geen ‘black box’ zijn.”

 

Signalen

 

Wanneer CIS signalen krijgt dat deelnemende partijen zich niet aan de regels houden, spreekt de stichting hen daarop aan. Ook berichten in de media kunnen daarvoor aanleiding zijn. Van Doorn: “De voorbeelden in de uitzending van Kassa vragen om uitleg en toelichting. Wij zullen daarvoor met de betrokken verzekeraars contact opnemen. Daarnaast wijzen wij alle deelnemende verzekeraars de komende tijd nogmaals op de ‘do’s and don’ts’ rond het gebruik van CIS-data. Consumenten die willen weten welke informatie over hen staat geregistreerd, nodigen wij van harte uit om eventuele registraties te bekijken door middel van het indienen van een inzageverzoek.”  

 

Onderwerpen

 

De volgende onderwerpen zal CIS onder de aandacht van haar deelnemers (verzekeraars en gevolmachtigden) brengen:

  • De deelnemers moeten duidelijk communiceren dat zij gebruik maken van de CIS databank en de consumenten over elke registratie (o.a. een claimmelding) inlichten.
  • CIS zal de uitleg bij de toegestuurde registraties (nadat een betrokkene inzage heeft gedaan) aanpassen met een nadere toelichting, bijvoorbeeld over de vermelde bedragen.
  • Een informatieverzoek mag niet worden geregistreerd als claimmelding in de databank. Alleen indien de consument daadwerkelijk een beroep op een verzekering heeft gedaan en hij is geïnformeerd over de registratie van de melding kan een registratie in de CIS databank plaatsvinden.
  • De CIS databank mag niet worden gebruikt om te bekijken of het schadeverleden van betrokkene op zichzelf reden is om hem de gevraagde verzekering te weigeren. De informatie die CIS beheert, is bedoeld om te controleren of betrokkene naar waarheid heeft verklaard over zijn schade- of verzekeringsverleden. Als de consument en de verzekeraar hetzelfde beeld hebben van het schade- en verzekeringsverleden kan het desondanks voorkomen dat de verzekeraar de aangevraagde verzekering weigert. Deze weigering is dan een gevolg van het door de verzekeraar gevoerde acceptatiebeleid, niet van de CIS registraties op zich. Dat zal de verzekeraar gemotiveerd kenbaar moeten maken.
  • Deelnemers moeten op grond van het CIS Gebruikersprotocol om de 2 jaar een interne audit uitvoeren op het gebruik van de CIS databank. CIS gaat deze audits frequent opvragen om vast te stellen of er sprake is van correcte naleving van het Gebruikersprotocol.